fbpx

เปิดรับสมัครแล้ว! คณะทันตะฯ ม.เนชั่น

 เปิดรับสมัครแล้ว! คณะทันตะฯ ม.เนชั่น

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์

กำหนดการ
 1. กำหนดการรับสมัคร 
  – รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 – 30 เมษายน 2563
  – รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 – 7 มิถุนายน 2563
 2. สัมภาษณ์และรายงานตัว
  – รอบที่ 1 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  – รอบที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน 2563

จำนวนการรับ 40 โควตา
คุณสมบัตขิองผู้สมัคร
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ผู้สำเร็จจากโรงเรียนหรือ
  หลักสูตรนานาชาติต้องสำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ เกรด 12 มีผลสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา หรือผล
  สอบ IB STANDARD LEVEL และมหาวิทยาลัยฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้าศึกษา
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
 3. กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่
  มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา
 4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
 5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. ผ่านการตรวจร่างกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเนชั่น
วิธีการคัดเลือก
 1. ยื่นเกรด GPAX
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. สัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
วิธีการสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง https://bit.ly/2w2jDRU และชำระค่าสมัครจำนวนเงิน ๕๐๐ บาท

สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลยัเนชั่น เลขที่ 444 หมู่ 2 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทรศัพท์ 082-7775434

ขอบคุณข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยเนชั่น
Chill Chills

Chill Chills

Related post