fbpx

อาชีพของคณะเภสัชศาสตร์

สายอาชีพ

  1. เภสัชกรการอุตสาหกรรม (ยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายขึ้นทะเบียน
  2. เภสัชกรโรงพยาบาล (เภสัชกรผู้รับผิดชอบในการจ่ายยา, เภสัชกรผู้ให้คำปรึกษาด้านยา, เภสัชกรผู้เตรียมและผลิตยาในโรงพยาบาล, เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานจัดหายา คลังยา และเวชภัณฑ์, เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานข้อมูลยา)
  3. เภสัชกรชุมชน (เภสัชกรร้านยา, เภสัชกรประจำสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ)
  4. เภสัชกรคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
  5. เภสัชกรการศึกษา
  6. เภสัชกรในฐานะผู้ประสานงานวิจัยทางคลินิก
  7. เภสัชกรการตลาด
kat pari

pari

Related post