fbpx

รายงานสถานการณ์ โควิด19 กับการสอบสัมภาษณ์ TCAS63

 รายงานสถานการณ์ โควิด19 กับการสอบสัมภาษณ์ TCAS63

ประกาศจากมหาวิทยาลัย

อัปเดตวันที่ 24 มีนาคม 2563 

สถาบันที่ยกเลิกการสัมภาษณ์แบบ Face to Face ในรอบ 2 โควตา อย่างเป็นทางการมีดังนี้

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ โดยคงกระบวนการคัดเลือกตามเงื่อนไขและคุณสมบัติตามที่ได้ประกาศไว้
  สำหรับการตรวจร่างกาย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลการตรวจสุขภาพผ่านทางระบบออนไลน์ของสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ แบบ Face to Face ในทุกหลักสูตรและสาขา แต่จะใช้การสัมภาษณ์ในรูปแบบอื่นแทน ตามแนวทางของทปอ. ประกาศไว้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ แบบ Face to Face โดยใช้เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ทางออนไลน์ หรือพิจารณาจากผลคะแนนเพียงอย่างเดียว
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติด้วยวิธีการปกติในทุกโครงการรอบ 2 โดยแต่ละหลักสูตรสามารถพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีอื่นๆ เช่น พิจารณาจากเอกสาร นัดสัมภาษณ์ออนไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือเกณฑ์อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คงดำเนินการสอบ Face to Face หลักสูตรวิทยาศาสตรฯ ให้ดำเนินการสัมภาษณ์ออนไลน์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบประกาศ

วิธีรับมือกับสถานการณ์

 1. ตรวจสอบกำหนดการและประกาศจากทางมหาวิทยาลัย รวมทั้งจาก ทปอ. ให้บ่อยขึ้น โดยอย่าลืมเช็คจากหลายๆ ช่องทาง ทั้งเว็บไซต์ Social Media เพื่อไม่ให้พลาดการเปลี่ยนแปลงรับมือกับสถานการณ์โควิด-19
 2. ตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม ติดตามข่าวสารอยู่เสมอ แต่ไม่ควรกังวลจนเกินไป
 3. ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี หลีกเลี่ยงการไปสถานที่คนพลุกพล่าน รักษาสุขภาพตนเองอยู่ที่บ้าน ป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุด
 4. ระวังการเสพข่าวจากทุกช่องทาง ตรวจสอบต้นทางของข่าว ไม่ควรเชื่อถือกับแหล่งข่าวที่มีที่มาไม่ชัดเจน ระวังในเรื่องของ FAKE NEWS

และเพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางทปอ.จึงได้แนะแนวทางปรับเปลี่ยนระบบการทำงานในขั้นตอนของการสัมภาษณ์สำหรับการคัดเลือกรอบ 2 ไว้ดังนี้ค่ะ

การปรับเปลี่ยนระบบ TCAS รอบ2 โควตา

การปรับเปลี่ยนสัมภาษณ์รอบ2 โควตา TCAS63
การปรับเปลี่ยนสัมภาษณ์รอบ2 โควตา TCAS63
 • สถาบันที่เป็นสนามสอบของ สทศ. จะสามารถดึงข้อมูลคะแนนผลสอบจากระบบของ สทศ. ได้โดยตรง
ช่องทางการสัมภาษณ์ในรอบ 2 โควตา TCAS63
ช่องทางการสัมภาษณ์ในรอบ 2 โควตา TCAS63
 • แนะแนวทางให้แต่ละสถาบันใช้ช่องทางการสัมภาษณ์ดังนี้
 1. Video Call – สัมภาษณ์ผ่านการพูดคุยแบบเห็นหน้า
 2. Video Clip – ให้ผู้ผ่านคัดเลือกส่งคลิปคัดเลือกแทนการสัมภาษณ์
 3. Voice Call – สัมภาษณ์ผ่านการพูดคุยเสียง
 4. Face to Face* – ยังคงให้ดำเนินการสัมภาษณ์แบบเดิมได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
 5. *ไม่มีการสอบสัมภาษณ์* – พิจารณาจากเกณฑ์คะแนนที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการสัมภาษณ์

*ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบัน

การประมวลผลผู้ผ่านการคัดเลือก TCAS63 รอบ2 โควตา

โดยทางสถาบันจะต้องดำเนินการส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าระบบ TCAS63 ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2563

การยืนยันสิทธิ์ การสละสิทธิ์ การประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบ 2 โควตา TCAS63

หลังจากนั้น ทปอ. จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมให้น้องๆ ได้กดยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2563

โดยวันที่ 24 – 25 เมษายน 2563 จะเปิดให้น้องได้ดำเนินการสละสิทธิ์ ซึ่งถ้าหากน้องต้องการยื่นรอบ 3 รอบ 4 ต่อไป และน้องไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ ก็ไม่จำเป็นต้องกดสละสิทธิ์แต่อย่างใด แต่ถ้าหากเคยกดยืนยันสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้ ทั้งในรอบ 1 และ 2 และน้องต้องการยื่นรอบ 3 ให้กดสละสิทธิ์ได้ภายใน 22 – 23 เมษายน เท่านั้น!

(ย้ำ ! น้องๆ มีสิทธิสละสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง)


การปรับเปลี่ยนระบบ TCAS รอบ3 – 4

ไม่มีการสัมภาษณ์ในรอบ 3 Admission1 และรอบ 4 Admission2
ระบบ TCAS63 รอบ3 รอบ4 กสพท. Admission1 Admission2

ทุกกระบวนการ จะดำเนินการผ่านระบบของ TCAS63 ทั้งหมดในรูปแบบออนไลน์ โดยหากคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ผ่าน ก็จะไม่สามารถเลือกสมัครได้ตั้งแต่ต้น

การยืนยันสิทธิ์ การบริหารจัดการสิทธิ์ การไม่ใช้สิทธิ์ ใน TCAS63 รอบ3 รอบ4 กสพท. Admission1 Admission2

ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ทุกคณะทุกสาขาวิชา โดยยกเว้น กสพท. ยังคงให้มีการสัมภาษณ์การตรวจร่างกาย เพียงแต่ต้องติดตามสถานการณ์ว่า จะให้สัมภาษณ์ในรูปแบบใด

การตรวจสุขภาพใน TCAS63 รอบ3 รอบ4 กสพท. Admission1 Admission2

การตรวจร่างกายของสาขาวิชาอื่นที่ไม่ใช่ กสพท. ให้ดำเนินการตรวจตามสถานพยาบาล คลินิก หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน และนำใบรับรองแพทย์ยื่นผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน หรือ ยื่นในวันรายงานตัวนักศึกษา

ย้ำอีกครั้งว่า อย่าลืมติดตามข่าวสารอยู่เสมอ โดยเฉพาะน้องๆ ที่จะสอบในระบบของ กสพท. ที่จะมีความเข้มงวดเป็นพิเศษ และจะถือเป็นความรับผิดชอบของเรา ที่ต้องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ทาง กสพท. ประกาศ ใช้ความละเอียดรอบคอบ อ่านระเบียบการให้ครบ ดีที่สุดนะคะ

Chill Chills

Chill Chills

Related post