fbpx

มูลนิธิ ‘ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง’ มอบทุนป.ตรี ให้เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 มูลนิธิ ‘ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง’ มอบทุนป.ตรี ให้เด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ถ้าคุณคือเด็กดี เรียนเก่ง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางมูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ก่อตั้งโดยบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) และครอบครัวคุณสมบัติ พานิชชีวะ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

โดยผู้สมัครต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่ทางมูลนิธิกำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าหน่วยกิต ค่าครองชีพ และค่าที่พัก

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุน

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามย่าน)
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
4. มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้
1. แพทยศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์
3. นิติศาสตร์
4. วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
5. รัฐศาสตร์
6. เกษตร
7. ครุศาสตร์ (ครู)
8. เศรษฐศาสตร์

หมดเขตรับสมัคร

 • 30 กรกฎาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1.  สัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
 2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
 3. เป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ
 4. สามารถสอบผ่านเข้าสถาบันอุดมศึกษาและคณะวิชาตามที่มูลนิธิกําหนด
 5. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนหรือขาดบุพการีโดยอยู่ในการอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานะยากจนมีรายได้รวมต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์ หรือมูลนิธิต่างๆ
 6. เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

วิธีการสมัคร

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ daf โดยไปที่ “ดาวน์โหลด”->”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” และส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ EMS) มาตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ ที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 หรือ
 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ daf โดยไปที่ “ใบสมัครขอรับทุน” กรอกรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด และส่งเฉพาะ “เอกสารประกอบใบสมัคร” มาทาง email และไปรษณีย์  (แบบลงทะเบียนหรือ EMS)

ให้ทุนโดย

 • มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 
 • โทร 02-792-6527 เบอร์มือถือ 06-5210-0707
 • e-mail : [email protected]
 • facebook : มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง 

ขอบคุณข้อมูลจาก Scholarship.in.th

Chill Chills

Chill Chills

Related post