fbpx

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

 ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาทชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านวรรณกรรม
 3. เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 4. เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ

ประเภทประกวด

 1. ประเภทเรื่องสั้น
 2. อบทกวี

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
 2. เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)
 3. บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6-12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงาน
 2. เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการฯ
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว ไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563 หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนทุกประการ และอาจไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไป ตามแต่ระยะเวลาที่จะกำหนดและประกาศให้ทราบ

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน

 • มีเนื้อหาส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
 • มีชื่อเรื่องของผลงาน
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีกลวิธีนำเสนอน่าสนใจ
 • มีอรรถรส ชวนอ่าน และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์
 • มีสำนวนและภาษาถูกต้องเหมาะสม
 • มีองค์รวมของความเป็นวรรณกรรม

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินแบ่งออกเป็น 3 รอบ

 1. รอบกลั่นกรอง (Longlist) โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
 2. รอบคัดเลือก (Shortlist) โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือก
 3. ตัดสินรอบสุดท้าย โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563

หมายเหตุ ในกรณีที่มีปัญหาใด ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2563

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. สามารถส่งผลงานในรูปแบบต้นฉบับพิมพ์ เอ 4 หรือไฟล์ PDF
 2. เขียนชื่อและนามสกุลจริง และ/หรือนามปากกา ที่อยู่พร้อมรหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เขียน แนบท้ายผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ไม่ควรเขียนแต่นามปากกา ควรแนบชื่อและนามสกุลจริงมาด้วย แต่จะประกาศผลเฉพาะนามปากกา)
 3. การส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งได้ดังนี้
  • ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารดีพร้อม เลขที่ 327 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า”
  • ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ อีเมล [email protected]

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Longlist) กรกฎาคม 2563
 • ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสิน กรกฎาคม 2563 รอบสุดท้าย (Shortlist)
 • ประกาศผลการตัดสิน สิงหาคม 2563
 • มอบรางวัล กันยายน 2563

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเรื่องสั้น
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • ประเภทบทกวี
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัล 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา

ติดต่อสอบถาม

  • กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  • โทรศัพท์ 0 2244 2515 – 6 หรือ 0 2244 2522
  • www.facebook.com/phan.waenfah

หมดเขตส่งผลงาน

 • 30 เมษายน 2563
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

สถานที่จัดกิจกรรม

 • กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร

จัดโดย

 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี_180363

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก Contestwar
Chill Chills

Chill Chills

Related post