fbpx

ทุน Smart FEU ระดับป.ตรี จากม.ฟาร์อีสเทอร์นกว่า 9 ทุน มูลค่าสูงถึง 12 ล้านบาท!

 ทุน Smart FEU ระดับป.ตรี จากม.ฟาร์อีสเทอร์นกว่า 9 ทุน มูลค่าสูงถึง 12 ล้านบาท!

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่เรียนดี มีผลงานโดดเด่นด้านกิจกรรมอันสอดคล้องกับหลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เพิ่มโอกาสให้นักศึกษากับทุน Smart FEU

ทุนนี้เป็นทุนเรียนฟรีตลอดทั้งปี อีกทั้งยังไม่มีข้อผูกมัด มอบให้ทั้งหมดจำนวน 9 ทุน มูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท! ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับทุน Smart FEU จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จนสำเร็จการศึกษา โดยมีทั้งหมดจำนวน 9 ทุน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ตามสาขาวิชาดังนี้

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • การประกอบการ
 • การจัดการโลจิสติกส์
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ภาษาจีนธุรกิจ
 • การจัดการการท่องเที่ยว
 • เทคโนโลยีสารสนเทศนิเทศศาสตร์ – สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

 • ใบสมัครเพื่อขอรับทุนประเภทที่ 1
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม จำนวน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาเดิม จำนวน 1 ฉบับ
  (ในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน ให้ผู้สมัครเตรียมผลงานมาในวันสอบสัมภาษณ์)

หมดเขตรับสมัคร

 • 31 พฤษภาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีแฟ้มสะสมผลงานที่โดดเด่น และเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ผู้สนใจสมัคร
 2. เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาคปกติ
 3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับปวช. หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ
 4. สำเร็จการศึกษาระดับปวส. สำหรับหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่องภาคปกติ
 5. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมจากสถานศึกษาเดิม ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
 6. สามารถช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้ตามที่ทางทุนกำหนด

วิธีการสมัคร

 1. สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

ให้ทุนโดย

 • ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

ติดต่อสอบถาม

ทุน Smart FEU ระดับป.ตรี จากม.ฟาร์อีสเทอร์นกว่า 9 ทุน มูลค่าสูงถึง 12 ล้านบาท_260363

ขอบคุณข้อมูลจาก Scholarship.in.th

Chill Chills

Chill Chills

Related post