fbpx

MSE CAMP#9 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

 MSE CAMP#9 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ม.ศิลปากร

โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
(รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)
MSE CAMP #9
น้องๆ จะได้พบกิจกรรมที่ทำให้รู้จักสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง ในฐานกิจกรรม เช่น นาโนในชีวิตประจำวัน จุดกำเนิดความแกร่งของโลหะ กระบวนการเป่าถุงพลาสติก การทดสอบสมบัติเชิงกล กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เป็นต้น และจากนั้นพาน้องๆ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อสามารถยื่นสมัครเข้าศึกษาในการสอบคัดเลือก SU-TCAS 64 และเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชา สำหรับน้องที่กำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้น้องเข้าใจในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี และหากสนใจในสาขาวิชาสามารถสมัคร SU-TCAS 63 ในรอบ 3 และ 4 ได้

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
  นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 5 – 6 ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 120 คน

คุณสมบัติเฉพาะ

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 – ม.5 เทอมต้น (3 เทอม)
 2. หรือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาไม่น้อยกว่า 2.50 ของชั้น ม.4 – ม.6 เทอมต้น (5 เทอม)

ขั้นตอนการสมัคร

 1. รับสมัครและจัดส่งหลักฐานการสมัคร ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563
 2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเข้าสู่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/materials.silpakorn และเมื่อสมัครเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครครั้งล่าสุด
 3. ส่งรูปภาพใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ปพ.1:พ หรือใบเกรด ทางข้อความ https://www.facebook.com/materials.silpakorn
 4. รอพี่ๆ ตรวจสอบคุณสมบัติ และเมื่อผ่านคุณสมบัติพี่จะตอบกลับทางข้อความ facebook เพื่อให้ดำเนินการ
 5. ชำระเงิน ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สาขาวิศวกรรมวัสดุฯ โดยนายภัทร์ สุขแสน”
บัญชีเลขที่ “719-0-685162”

เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วมีสิทธิ์มาค่ายทุกคน และจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นเงินรายรับค่าสมัครของโครงการ

ดำเนินการจัดโครงการฯ วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563
โดยมีรายละเอียดดังนี้
เวลา 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00-10.00 น. บรรยาย: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยีและอนาคตและอาชีพของบัณฑิต
เวลา 10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.30-12.00 น. เข้าฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00-14.00 น. เข้าฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 14.00-14.30 น. ทดสอบความรู้จากการเข้าฐานกิจกรรมให้ความรู้ทางวิชาการ
เวลา 14.30-15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00-16.30 น. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร SU-TCAS ตอบข้อซักถามและปิดโครงการ

วันที่ปิดรับสมัคร

 • 28 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่จัดกิจกรรม

 • 15 มีนาคม 2563

จำนวนรับสมัคร

 • 120 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.5 – ม.6 สายวิทย์-คณิต

ค่าใช้จ่าย

 • 400 บาท (จ่ายตอนผ่านการคัดเลือก ให้น้องๆ รอประกาศรายชื่อก่อน)

สถานที่จัดกิจกรรม

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

จัดโดย

 • ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาวน์โหลดใบสมัครค่าย >> LINKs
เพจค่าย >> LINKs
ขอบคุณข้อมูลจาก 
Chill Chills

Chill Chills

Related post