fbpx

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร

สถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบกายภาพด้านต่างๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์การออกแบบภายใน ตลอดจนการปรุงแต่งสภาพแวดล้อมให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่ดีที่สุดแก่เจ้าของงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงออกถึงคุณค่าแห่งศิลปะในสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นนั้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงด้านการวางแผนและเคหการด้วย อย่างไรก็ตาม คณะสถาปัตยกรรมไม่ได้มีเพียงสาขาเดียว และในแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีสาขา และชื่อเรียกที่แตกต่างกัน 

Chill Chills

Chill Chills

Related post