fbpx

คณะเกษตรศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร

ศึกษาเกี่ยวกับด้านการเกษตร โดยมีการเรียนทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงการศึกษางานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความสามารถทางการเกษตรอย่างสมบูรณ์ที่สุด อย่างการศึกษาการวิจัยนั้นก็เพื่อให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาการผลิตทางการเกษตร และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆทางวิชาการเกษตรให้เพิ่มขึ้น รวมไป มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านการเกษตรในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างเช่น ประมง พืชไร่พืชสวน กีฎวิทยา เป็นต้น

Chill Chills

Chill Chills

Related post