fbpx

การจัดการธุรกิจการบินเรียนเกี่ยวกับอะไร

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบการที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมการบินและธุรกิจ ได้แก่ การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การบริการขนส่งสินค้า ความปลอดภัยในการบิน รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินอื่น ๆ ควบคู่กับมีความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน และทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม รวมถึงทักษะการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอีกด้วย

Chill Chills

Chill Chills

Related post