fbpx

คณะดุริยางคศิลป์เรียนเกี่ยวกับอะไร

มีการเรียนการสอนในหลากหลายวิชาย่อย แต่มหาวิทยาลัยส่วนมากจะแบ่งเป็น 2 วิชาเอก คือ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ในแต่ละวิชาเอกสามารถเลือกความสนใจพิเศษไปทางการสอนเครื่องดนตรีและวงดนตรี หรือการสอนทฤษฎีก็ได้ ซึ่ง 2 สาย ดังกล่าวเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการ กระบวนการของการเรียนการสอนออกไปสอนในกลุ่มผู้เรียนวิชาเอกดนตรีทางลึก

Chill Chills

Chill Chills

Related post