fbpx

คณะจิตวิทยา เรียนกี่ปี มีกี่สาขา มหาวิทยาลัยไหนบ้าง

 • เรียน 4 ปี

สาขา

 • จิตวิทยาการปรึกษา
 • จิตวิทยาสังคม
 • จิตวิทยาพัฒนาการ
 • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • จิตวิทยาคลินิก
 • จิตวิทยาชุมชน
 • จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • การประถมศึกษา-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 • จิตวิทยาองค์การ

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

 • คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.เกษตรศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการแนะแนว ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.ศิลปากร
 • คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.เชียงใหม่
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.มหาสารคาม
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.รามคำแหง
 • คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.ทักษิณ
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.พายัพ
 • คณะสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ม.นเรศวร
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ศิลปศาสตร สาขาวิชาจิตวิทยา
 • คณะศึกษาศาสตร์  ม.สงขลานครินทร์
 • คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏธนบุรี
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา
 • คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 

Chill Chills

Chill Chills

Related post