fbpx

คณะสัตวแพทยศาสตร์เรียนกี่ปี มีกี่สาขา มหาวิทยาลัยไหนบ้าง

  • เรียน 6 ปี

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัยมหิดล
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post