fbpx

คณะพยาบาลศาสตร์ เรียนกี่ปี มีกี่สาขา มหาวิทยาลัยไหนบ้าง

 • เรียน 4 ปี

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Chill Chills

Chill Chills

Related post