fbpx

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เรียนกี่ปี มีกี่สาขา มหาวิทยาลัยไหนบ้าง

 • เรียน 4 ปี

สาขา

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
 • การโค้ชกีฬาและจิตวิทยาการกีฬา
 • นันทนาการศาสตร์และการจัดการกีฬา

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สถาบันการพลศึกษา (ทั่วประเทศ)
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร

Chill Chills

Chill Chills

Related post