fbpx

คณะนิติศาสตร์ เรียนกี่ปี มีกี่สาขา มหาวิทยาลัยไหนบ้าง

 คณะนิติศาสตร์ เรียนกี่ปี มีกี่สาขา มหาวิทยาลัยไหนบ้าง
คณะนิติศาสตร์ เป็นคณะในฝันของใครหลาย ๆ คนที่อยากให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายที่ถูกต้อง และยังเป็นอีกหนึ่งคณะที่มีการอ่านหนังสือหนักหน่วงมากกก เพราะนอกจากการแข่งขันที่สูงแล้ว ยังมีเรื่องของกฎหมายที่มีความละเอียด และจำนวนข้อที่เยอะมาก ๆ ดังนั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกคณะนิติศาสตร์กัน!

คณะนิติศาสตร์ เรียนเกี่ยวกับอะไร?

คณะนิติศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับตัวกฎหมายที่มีทั้งหมด โดยจะเริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจตัวกฎหมาย ข้อบังคับใช้ต่าง ๆ อธิบายคำว่ากฎหมายแบบเข้าใจง่าย คือ กฎหมาย คือ กฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้ทุกคนมีความประพฤติที่ยอมรับได้ สามารถอยู่รวมกันในสังคมโดยไม่มีข้อขัดแย้ง ใครที่ทำผิดกฎหมาย ก็จะถูกลงโทษตามที่กำหนดไว้นั่นเอง

เรียนทั้งหมดกี่ปี แต่ละปีเรียนอะไรบ้าง
เรียนทั้งหมด 4 ปี 

ปี 1 เน้นเรียนวิชาพื้นฐานที่ควรรู้ หรือวิชาพื้นฐานของคณะที่เป็นข้อบังคับของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น กฎหมายพื้นฐาน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จิตวิทยา

ปี 2 เริ่มเข้าสู่วิชาบังคับเฉพาะคณะ เช่น กฎหมายเฉพาะทาง กฎหมายอาญา หรือการใช้ศัพท์สำหรับการเรียนกฎหมาย สามารถเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับกฎหมายได้

ปี 3 เรียนกฎหมายแบบเข้มข้น เจาะลึกมากขึ้น เช่น กฎหมายสำหรับครอบครัว กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายวิชาชีพในการะบวนการยุติธรรม กฎหมายภาษี กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองนั่นๆ 

ปี 4 ปีสุดท้ายของการเรียน เรียนลึก เข้าใจกฎหมาย เช่น ปรัชญาของกฎหมายแต่ละแบบ แนวความคิด หลักวิชาชีพของกฎหมายแต่ละแบบ เพื่อเตรียมตัวออกสู่โลกที่แท้จริง

*โดยการเรียนละแต่ปีจะขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยกำหนด น้อง ๆ สามารถดูได้จากเอกสารคณะของแต่ละมหาวิทยาลัย

ในระดับปริญญาตรี จะมีเพียงสาขาเดียวคือ สาขานิติศาสตร์ แต่อาจมีการแยกเอกย่อยเมื่อเรียนขึ้นไปในชั้นปี 3 เช่น 

 • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 • กฎหมายพาณิชย์ และธุรกิจ
 • กฎหมายมหาชน
 • กฎหมายวิชาชีพในการะบวนการยุติธรรม 
 • กฎหมายระหว่างประเทศ

เรียนจบนิติศาสตร์ สามารถทำอาชีพอะไรได้บ้าง

 • นิติกร
 • ทนายความ
 • อัยการ
 • ผู้พิพากษา
 • นักวิชาการด้านกฎหมาย
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 • นักกฎหมายประจำบริษัท
 • ปลัดอำเภอ

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

 • คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร /วิทยาลัยนานาชาตินเรศวร
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (ม.พะเยา)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน
 • คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสกล
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • กลุ่มสถาบันวิทยาลัย
 • วิทยาลัยศรโสภณ
 • วิทยาลัยตาปี
 • วิทยาลัยราชธานีอุดร
 • วิทยาลัยทองสุข
 • วิทยาลัยโยนก
 • วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 • วิทยาลัยสันตพล
 • วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 • วิทยาลัยราชพฤกษ์
 • วิทยาลัยศรีอีสาน

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคณะนิติศาสตร์

kat pari

pari

Related post