fbpx

คณะพลศึกษาและสุขศึกษา เรียนกี่ปี มีกี่สาขา มหาวิทยาลัยไหนบ้าง

  • เรียน 4-5 ปี

สาขา

  • สาขาวิชาพลศึกษา
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  • สาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์
  • สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • สถาบันการพลศึกษา
  • มหาวิทนาลัยเกษตรศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลััย

Chill Chills

Chill Chills

Related post