fbpx

อาชีพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • อาจารย์ตามสถาบันการศึกษาหรือนักวิจัย น้อง ๆ ที่มีความถนัดหรือความสามารถเฉพาะทางตามสาขาด้านคณะมนุษยศาสตร์ที่จบมา สามารถไปทำงานอาจารย์สอนในสาขาวิชานั้น ๆ ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือเป็นนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับมานุษยวิทยาได้
 • ล่ามและนักแปล ผู้ที่มีความชอบและความถนัดด้านภาษา เมื่อได้ฝึกฝนและหมั่นพัฒนาทักษะทางภาษาอยู่เสมอจะสามารถประกอบอาชีพเป็นนักแปลหนังสือ เป็นล่ามตามหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน หรือทำเป็นอาชีพอิสระได้
 • นักเขียน หากน้อง ๆ มีใจรักในการเขียน ยิ่งจบคณะมนุษยศาสตร์หรือคณะที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว น้อง ๆ จะมีความเข้าใจในความแตกต่างของคน และมีความรู้พื้นฐานในประวัติความเป็นมาต่าง ๆ และด้วยนิสัยที่ชอบค้นคว้า นิสัยนักอ่านที่ถูกปลูกฝังขณะเรียน ประกอบกับความสามารถในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ จะทำให้น้อง ๆ เป็นนักเขียนที่ดีได้เลยทีเดียว
 • ไกด์หรือพนักงานโรงแรม หากเรียนจบสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และมีใจรักในงานบริการ งานมัคคุเทศก์นำเที่ยว หรืองานโรงแรมก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจ
 • รับราชการ ผู้ที่เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ได้ เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น
 • ทำงานกับเอกชนต่างชาติ ข้อได้เปรียบของผู้ที่เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ หรือคณะอักษรศาสตร์คือความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ยิ่งประเทศเรากำลังก้าวเข้าสู่ AEC ด้วยแล้ว งานใด ๆ ที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษาในการติดต่อกับชาวต่างชาติ ทั้งงานล่าม งานอิมพอร์ต/ เอ็กซปอร์ต หรืองานติดต่อประสานงาน น้อง ๆ สามารถสมัครเข้าทำงานได้ทั้งสิ้น ขอเพียงมีความถนัด คล่องแคล่ว มีความรู้รอบตัว ก็จะสามารถทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้
 • เลขานุการ การเรียนมนุษยวิทยาคือการศึกษาเกี่ยวกับผู้คน งานเลขานุการจึงเป็นงานเกี่ยวกับคนที่สำคัญ ถือเป็นผู้ช่วยของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ในองค์กร ถือเป็นหนึ่งหน่วยที่แบ่งเบาภาระของผู้บริหาร และทำให้องค์กรดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
 • แอร์โฮสเตสและสจ๊วต เรียนจบคณะนี้มาสามารถทำงานการบิน เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินได้ เพราะได้ใช้ความสามารถทางภาษาและเป็นงานบริการผู้คนที่มีเกียรติงานหนึ่ง
 • นักจิตวิทยา ผู้ที่เรียนจบคณะมนุษยวิทยา หรือคณะจิตวิทยาสามารถประกอบอาชีพเป็นนักจิตวิทยาที่จะให้คำปรึกษากับบุคคล หรือองค์กรได้
 • นักประวัติศาสตร์ นักประวัติศาสตร์จะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ ศึกษาและวิจัย รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบุคคล สถานที่ ประเทศ และเหตุการณ์ต่าง ๆ
 • นักโบราณคดี นักโบราณคดีจะศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในแง่กายภาพ โดยศึกษาจากหลักฐานต่างๆ ที่ถูกค้นพบ เพื่อให้เข้าใจที่มาของมนุษย์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • บรรณารักษ์ เรียนมนุษยศาสตร์สมัครงานอะไร บรรณารักษ์ คือ ผู้ที่มีอาชีพในการจัดการข้อมูลในด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์จะทำงานตามห้องสมุดของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆ
 • งานด้านสื่อสารมวลชน ด้วยความสามารถทางภาษาและความรู้ความเข้าใจในมนุษย์ ทำให้ผู้ที่เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์จะใช้ภาษาและความรู้ที่ได้จากการเรียนในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ โดยสามารถเป็น copywriter นักข่าว ผู้ประกาศข่าวได้

Chill Chills

Chill Chills

Related post