fbpx

อาชีพของคณะสัตวแพทยศาสตร์

เปิดคลินิกหรือโรงพยาบาล เพื่อให้บริการรักษาและดูแลสุขภาพสัตว์ได้ หรือทำธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ใช้ความสามารถด้านการสัตวแพทย์ เช่น ธุรกิจยาสัตว์ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการรักษาสัตว์ จัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ส่วนตัว หรือ สัตวแพทย์เฉพาะทางสัตว์ชนิดต่างๆ หรือ ทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ต้องการสัตวแพทย์

Chill Chills

Chill Chills

Related post