fbpx

อาชีพของคณะนิติศาสตร์

  • ทนายความ อาชีพทนายความเป็นอาชีพสายตรงของผู้ที่เรียนจบคณะนิติศาสตร์มา ทำหน้าที่ดำเนินการแทนลูกความในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ศึกษาค้นคว้าเรื่องกฎหมายและคดีความต่าง ๆ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย ว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาต่าง ๆ ในศาลทั้งแพ่ง พาณิชย์ และอาญา ผดุงความยุติธรรมให้สังคม บุคคล และองค์กรต่าง ๆ
  • ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับองค์กรของรัฐ เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้ข้อคิดเกี่ยวกับการร่างกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติที่มีผลบังคับใช้กับองค์กรนั้น ๆ เป็นทนายความว่าความให้แก่บริษัท ร่างสัญญาระหว่างบริษัทคู่ค้า
  • ผู้พิพากษา เป็นอาชีพอันดับหนึ่งที่นิติบัณฑิตทุกคนใฝ่ฝัน เพราะเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมีค่าตอบแทนที่สูง ผู้พิพากษาจะรับหน้าที่ในการพิจารณาคดีทั้งปวงในราชอาณาจักร ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ในศาลยุติธรรม ก่อนที่จะเป็นผู้พิพากษาได้ เมื่อเรียนจบแล้วจะต้องไปสอบเนติบัณฑิต หลังจากนั้นจะต้องรอให้อายุครบยี่สิบห้าพร้อมกับมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตรงตามที่คณะกรรมการตุลาการกำหนด จึงจะไปสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและค่อย ๆ ไต่ไปตามขั้นตอนได้
  • พนักงานอัยการ เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสองรองจากผู้พิพากษา พนักงานอัยการจะทำหน้าที่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความและกฎหมายบัญญัติ รักษาผลประโยชน์ของรัฐ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและอำนวยความยุติธรรมในสังคม มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล
  • นิติกร เป็นก้าวแรกของอาชีพที่ผู้ที่จบนิติศาสตร์ เพราะเป็นอาชีพที่อาจจะยังไม่ต้องมีใบอนุญาตว่าความ หรือตั๋วทนาย และถือเป็นการสั่งสมประสบการณ์ก่อนก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นไป นิติกรคือผู้ที่ดูแลงานด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เขียนโครงการ วางระเบียบ เสนอความเห็น งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขององค์กรและระหว่างหน่วยงาน ความเป็นธรรมและระเบียบของพนักงาน เป็นต้น โดยนิติกรจะทำงานทุกด้านที่เกี่ยวกับกฎหมายขององค์กร ไม่ใช่แค่ให้คำปรึกษาเหมือนที่ปรึกษาทางกฎหมาย และไม่สามารถว่าความแทนใครเหมือนทนายได้
  • งานราชการ งานราชการสายตรงคือเป็นผู้พิพากษา ถ้าเป็นสายยุติธรรมจะสามารถรับราชการตามกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ได้ เช่น เป็นเจ้าพนักงานคุมประพฤติ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ข้าราชการสำนักงานกฤษฎีกา ตำรวจ นิติกรกระทรวง เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าพนักงานสรรพากร นายทหารฝ่ายพระธรรมนูญ เป็นต้น
  • งานธนาคาร หลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าเรียนจบคณะนิติศาสตร์มาสามารถทำงานธนาคารได้ โดยสามารถทำงานเร่งรัดห นี้ งานสินเชื่อซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องของสภาวะลูกหนี้ พิจารณาการให้สินเชื่อ แจกแจงข้อกฎหมายตามที่ระบุหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามที่กำหนดและส่งต่อให้ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้จัดการต่อ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายนี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบด้านการเงินต่าง ๆ เป็นอย่างดี
  • อาจารย์พิเศษ อาชีพนี้เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเป็นอาชีพที่ได้เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ

Chill Chills

Chill Chills

Related post