fbpx

อาชีพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  • สถาปนิก
  • นักออกแบบอิสระ
  • นักออกแบบโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์
  • นักออกแบบตกแต่งภายใน
  • นักออกแบบและอนุรักษ์ภูมิสถาปัตยกรรม
  • นักออกแบบการใช้สอยของเมืองและที่อยู่อาศัย
  • รับราชการ
  • อาจารย์

Chill Chills

Chill Chills

Related post