fbpx

อาชีพของคณะประมง

 นักวิชาการด้านการสำรวจสมุทรศาสตร์, นักวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ, นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นต้น โดยสามารถสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ กรมควบคุมมลพิษ สำนักแผนและนโยบายสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ กรมอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม

Chill Chills

Chill Chills

Related post