fbpx

อาชีพของคณะเศรษฐศาสตร์

ตลาดงานค่อนข้างกว้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถทำงานธนาคารได้ บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทธุรกิจต่าง ๆ เพราะทุกบริษัทต่างก็ต้องการนักวิเคราะห์ นักวางแผน เพื่อคาดการสถานการณ์เศรษฐกิจ วิจัยนโยบายต่าง ๆ หรือทำงานฝ่ายการเงิน ฝ่ายการลงทุน ดูแลทรัพยากร ประกันภัย  และสามารถนำความรู้ไปวางแผนดำเนินการประกอบกิจการส่วนตัวได้

Chill Chills

Chill Chills

Related post