fbpx

อาชีพของคณะคหกรรมศาสตร์

  • ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เบอเกอรี่ ขนมไทย ธุรกิจงานดอกไม้ งานศิลปะประดิษฐ์ 
  • ผู้จัดการร้านอาหารและเครื่องดื่ม 
  • พนักงานฝ่ายอาหารในโรงแรมและภัตตาคาร
  • พนักงานฝ่ายโภชนาการในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตอาหารและควบคุมคุณภาพอาหาร
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • แบรนด์เสื้อผ้า

Chill Chills

Chill Chills

Related post