fbpx

อาชีพของคณะพลศึกษาและสุขศึกษา

ครูและบุคคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบโรงเรียน เพื่อรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

Chill Chills

Chill Chills

Related post