fbpx

อาชีพของคณะทันตแพทยศาสตร์

ทันตแพทย์ในหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น หรือปฏิบัติงานโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน หรือเป็นอาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post