fbpx

เรียนต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องสอบอะไร

  •  รูปแบบที่ 1  GAT
  • รูปแบบที่ 2  GAT + PAT1
  • รูปแบบที่ 3  GAT + PAT7

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post