fbpx

เรียนต่อคณะดุริยางคศิลป์ ต้องสอบอะไร

  • GPAX 
  • O-NET 
  • GAT 
  • PAT 4/6 (เลือก 1 วิชา)

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post