fbpx

เรียนต่อคณะอักษรศาสตร์และศิลปศาสตร์ ต้องสอบอะไร

  • GPAX 
  • O-NET 
  • GAT 
  • PAT 1
  • PAT7

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post