fbpx

เรียนต่อคณะนิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์ ต้องสอบอะไร

  • GPAX
  • O-NET
  • GAT/PAT
    * เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post