fbpx

เรียนต่อคณะสหเวชศาสตร์และเทคนิคการแพทย์ ต้องสอบอะไร

  • GPAX
  • GAT 
  • PAT2
  • O-NET

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post