fbpx

เรียนต่อคณะนิติศาสตร์ ต้องสอบอะไร

  • รูปแบบที่ 1 GAT
  • รูปแบบที่ 2 GAT + PAT1
  • รูปแบบที่ 3 GAT + PAT7

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post