fbpx

เรียนต่อคณะประมง ต้องสอบอะไร

  • GPAX
  • O-NET (เกณฑ์ขั้นต่ำวิชา 03 ภาษาอังกฤษ = 16%)
  • GAT 
  • PAT1 
  • PAT2 

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post