fbpx

เรียนต่อคณะบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ ต้องสอบอะไร

  • GPAX 
  • O-NET 
  •  GAT 
  •  PAT 1

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post