fbpx

เรียนต่อคณะท่องเที่ยวและการโรงแรม ต้องสอบอะไร

  • GPAX 
  • O-NET 
  • GAT 
  • PAT 7 

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย  

Chill Chills

Chill Chills

Related post