fbpx

เรียนต่อคณะพลศึกษาและสุขศึกษา ต้องสอบอะไร

  • GPAX 
  • O-NET 
  • GAT 
  • PAT 5 
  • PAT 2 
  • 9 วิชาสามัญ

* เกณฑ์คะแนนและวิชาจะขึ้นอยู่กับการกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post