fbpx

คณะแพทยศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร

ปี 1

เรียนวิชาพื้นฐาน เช่น เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เนื้อหาคล้ายๆ เนื้อหาจะเจาะลึกมากขึ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนเนื้อหาของวิชาแพทย์ที่แท้จริง

ปี 2 - ปี 3

(พรีคลีนิก) เรียนเนื้อหาของวิชาแพทย์โดยตรงในด้านทฤษฎีต่างๆ เช่น กายภาคศาสตร์ ประสาทวิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เป็นต้น เพื่อเตรียมตัวฝึกหัดปฏิบัติในขั้นต่อไป

ปี 4 - ปี 5

(คลีนิก)  เรียนรู้การปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาคนไข้จริงในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล วิชาที่ต้องเรียน เช่น อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ เป็นต้น

ปี 6

(เวชปฏิบัติ) เน้นการปฏิบัติงานที่เหมือนแพทย์จริงๆ  มีการไปดูงานและทำงานตามโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งการเรียนในชั้นนี้มักจะเรียกว่า Extern 

Chill Chills

Chill Chills

Related post