fbpx

คณะเภสัชศาสตร์ เรียนกี่ปี มีกี่สาขา

เรียนทั้งหมด 6 ปี

แบ่งเป็น 2 สาขา

1. สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (สายผลิต) 
เน้นการศึกษาด้านการผลิต ค้นคว้า และการควบคุมคุณภาพของยา เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน

2. สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (สายคลินิก)
เน้นด้านบริบาลเภสัชกรรม ต้องรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วย รวมถึงการแนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีรับประทานและใช้ยาอย่างถูกต้อง

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 •  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 •  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
kat pari

pari

Related post