fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร

วิศวกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำวิทยาการ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กับสิ่งต่างๆ รวมทั้งการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีมาดัดแปลงและปรับปรุงเพื่อเพิ่มมาตรฐานการใช้ชีวิตของมนุษย์ให้ดีมากยิ่งขึ้น รวมถึงการรักษาทรัพยากรที่มีอยู่ การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ต้องมีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีความถนัดด้านวิศวกรรมศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post