fbpx

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรตศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีความจำเป็นกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ และผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่นำรายได้จำนวนมหาศาลเข้าสู่ประเทศ

เรียนกี่ปี

 • 4 ปี

จบแล้วได้วุฒิอะไร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)
 • Bachelor of Science B.S. (Textile Science and Technology)

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • การจัดการในระบบอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีสิ่งทอ
 • เคมีสิ่งทอ
 • กระบวนการผลิตสิ่งทอ
 • เทคโนโลยีการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
 • การออกแบบการตลาด
 • การจัดการสินค้าสิ่งทอ

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

 • 16,300/เทอม

เรียนกี่หน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

จบแล้วทำงานอะไร

 • นักจัดการสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น
 • นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
 • นักวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 • นักการตลาดด้านสิ่งทอและผลิตภัณฑ์
 • เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายด้านเทคนิคผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
 • อาจารย์นักวิจัย นักวิชาการ
 • วิศวกรการผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป
 • เจ้าของกิจการเสื้อผ้าสําเร็จรูป

เรียนที่ไหน

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Chill Chills

Chill Chills

Related post