fbpx

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

 1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 2. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
 4. ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

เรียนกี่ปี

 • 4 ปี

จบแล้วได้วุฒิอะไร

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
 • Bachelor of Engineering B.Eng. (Chemical Engineering)

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 • คุณสมบัติทางกายภาพ
 • การออกแบบอุปกรณ์ และการควบคุมกระบวนการทำงานทางเคมี
 • กระบวนการผลิตเคมีในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

 • ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 18,850
  ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 14,100
  ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 14,700
  ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 15,300
  ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 14,700
  ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 14,500
  ชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน 400
  ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 13,900
  ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 13,500

เรียนกี่หน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

จบแล้วทำงานอะไร

 • วิศวกรเคมี (Chemical Engineer)
 • วิศวกรผู้ควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer)
 • วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
 • วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
 • วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer)
 • นักวิชาการและนักวิจัย (Academic scholar and Researcher)
 • วิศวกรที่ปรึกษา (Consultant Engineer)
 • วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer)

เรียนที่ไหน

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Chill Chills

Chill Chills

Related post