fbpx

สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เป็นแผนการศึกษาปกติสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพฤกษศาสตร์ โดยนักศึกษาจะเรียนวิชาใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขา และกลุ่มวิชาเลือกตามที่หลักสูตรกำหนด และนักศึกษาจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมก่อนจบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ จึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

 1. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 2. รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี
 3. จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

เรียนกี่ปี

 • 4 ปี

จบแล้วได้วุฒิอะไร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (พฤกษศาสตร์)
 • Bachelor of Science B.Sc. (Plant Science)

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • พฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ สัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน สรีรวิทยา นิเวศวิทยา พันธุศาสตร์ ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล วิวัฒนาการ การอนุรักษ์ และปรับปรุงพันธุ์และสามารถนำความรู้พื้นฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพได้

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

 • ชั้นปีที่ 1 ภาคต้น 14,850
  ชั้นปีที่ 1 ภาคปลาย 10,500
  ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น 11,100
  ชั้นปีที่ 2 ภาคปลาย 10,700
  ชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 10,100
  ชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย 9,900
  ชั้นปีที่ 4 ภาคต้น 8,900
  ชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย 8,900

เรียนกี่หน่วยกิต

 • 130 หน่วยกิต

จบแล้วทำงานอะไร

 • สายงานด้านการศึกษา เช่น ครู อาจารย์อาจารย์สอนพิเศษ และนักวิชาการ
 • สายงานด้านวิจัย เช่น นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและพัฒนาปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ในหน่วยงาน
  ราชการ สถาบันอุดมศึกษา สถาบันต่าง ๆ และในภาคอุตสาหกรรม
 • สายงานด้านบริการข้อมูล เช่น ที่ปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์ในบริษัทเอกชน มัคคุเทศก์ด้านนิเวศวิทยา
  และสิ่งแวดล้อม นักข่าว นักเขียนสารคดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
 • ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ เช่น ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตผักเพื่อการส่งออก เป็นต้น

เรียนที่ไหน

 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post