fbpx

ทุนการศึกษาปริญญาตรีเต็มจำนวนจาก ‘มูลนิธิดำรงชัยธรรม’ กว่า 20 ทุน!

 ทุนการศึกษาปริญญาตรีเต็มจำนวนจาก ‘มูลนิธิดำรงชัยธรรม’ กว่า 20 ทุน!

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิดำรงชัยธรรม สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นม.6 หรือ ปวช. 3 อายุไม่เกิน 21 ปี เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ทุนต่อเนื่องแบบครบวงจร) เป็นจำนวนกว่า 20 ทุน

โดยเป็นโครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต “นวัตกรเพื่อสังคม” รุ่นที่ 19/2563 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนให้เปล่า โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน (จ่ายตามจริง/ปี) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น

– ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุน จะเริ่มรับเงินทุนหลังได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการยืนยันการรับทุนเรียบร้อยแล้ว

– สนับสนุนเข้าศึกษาต่อสูงสุดไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตรการศึกษาภาคปกติของสถาบันรัฐบาลเท่านั้น

– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนต่อเนื่องหรือซ้ําซ้อนอยู่กับทุนการศึกษาอื่นๆ รวมถึงเงินกู้ กยศ หรือหากได้รับการพิจารณารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิแล้ว ขอให้เลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง

– ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการดูแลจากทีม Coaching (Dream Team Coaching) ที่ประกอบไปด้วยบัณฑิตทุนจากหลากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเป็นทีมพี่เลี้ยงในการสร้างเยาวชนนวัตกร ตลอดจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

หมดเขตรับสมัคร

  • 31 มกราคม 2563

จำนวนทุน

  • 20 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 ชั้น ม.6 หรือปวช.3 อายุไม่เกิน 21 ปี
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ใฝ่ศึกษา มีเป้าหมาย มุ่งมั่นศึกษาต่อชัดเจน
  3. ประพฤติดีมีความสามารถ เป็นผู้มีผลงานหรือให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมช่วยเหลือ พัฒนาชุมชนสังคมร่วมกัน
  4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ
  5. สุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและครอบครัวสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
วิธีสมัครทุน
  • สมัครออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ damrongchaitham

ให้ทุนโดย

  • มูลนิธิดํารงชัยธรรม

ติดต่อสอบถาม

  • มูลนิธิดำรงชัยธรรม

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  Scholarship.in.th

Chill Chills

Chill Chills

Related post