fbpx

จัดเต็มข้อมูล 28 โครงการ! รับรวม 846 ที่นั่ง TCAS63 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ จุฬาฯ (สรุปแยกรายคณะ)

 จัดเต็มข้อมูล 28 โครงการ! รับรวม 846 ที่นั่ง TCAS63 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ จุฬาฯ (สรุปแยกรายคณะ)

TCAS63 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดเต็มข้อมูล 28 โครงการ! รับรวม 846 ที่นั่ง (สรุปแยกรายคณะ)

.

จัดเต็ม 28 โครงการ! รับรวม 846 ที่นั่ง TCAS63 รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ จุฬาฯ

หลายคณะกำหนด GPAX , GPA , ผลงานอย่างเข้ม

.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

คลิก : https://bit.ly/33nppcA

2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ

คลิก : https://bit.ly/2pSDtvU

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คลิก : https://bit.ly/2JXBQUG

4. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมและโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คลิก : https://bit.ly/2pR2A2d

5. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ (ทีมชาติ)

คลิก : https://bit.ly/2CppvEo

.

คณะอักษรศาสตร์

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์ : คลิก

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะการละคร : คลิก

3. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ : คลิก

4. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอักษรศาสตร์ : คลิก

5. โครงการรับ นศ. เข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ ระดับชาติ นานาชาติ : คลิก

.

คณะวิทยาศาสตร์

1. โครงการ พสวท.

2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ

3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

คลิก : https://bit.ly/2renB7l

.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์

คลิก : https://bit.ly/2CmJXpE

2. โครงการรับ นศ. เข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ ระดับชาติ นานาชาติ

คลิก : https://bit.ly/2PYat0I

.

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ

คลิก : https://bit.ly/2qEkDsA

.

คณะครุศาสตร์

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์

คลิก : https://bit.ly/2NqgBNy

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าศึกษาใน

สาขาวิชามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์)กลุ่มวิชาเอก วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี)

คลิก : https://bit.ly/2oUxNBc

3. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาใน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์) วิชาเอกภาษาอังกฤษ

คลิก : https://bit.ly/2CrvNmZ

4. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์

คลิก : https://bit.ly/2NRZQKd

5. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาวิชาเอกคอมพิวเตอร์การศึกษา

คลิก : https://bit.ly/2JSRhgX

6. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ (ทีมชาติ)

คลิก : https://bit.ly/2CppvEo

7. โครงการรับ นศ. เข้าศึกษาในโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะนิสิตทางด้านศิลปะฯ ระดับชาติ นานาชาติ

คลิก : https://bit.ly/2PYat0I

.

คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถ

ด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์

คลิก : https://bit.ly/34JjA9s

2. โครงการคัดเลือก นร. ที่มีความสามารถทางด้าน

ภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์

คลิก : https://bit.ly/36V60Sb

.

คณะทันตแพทยศาสตร์

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ

คลิก : https://bit.ly/32vl99K

2. โครงการคัดเลือก นร. ที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ

คลิก : https://bit.ly/32pzrsr

.

คณะเภสัชศาสตร์

โครงการคัดเลือกนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ

สาขาเคมีและสาขาชีววิทยา

คลิก : https://bit.ly/33ubD7W

.

คณะสหเวชศาสตร์

1. โครงการคัดเลือก นร.ที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ

คลิก : https://bit.ly/32qRYVc

2. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง

วิชาการเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

คลิก : https://bit.ly/2Nnr9wP

.

คณะจิตวิทยา

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ

คลิก : https://bit.ly/2Q5AQBZ

2. โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถ

ดีเด่นระดับนานาชาติ (ทีมชาติ)

คลิก : https://bit.ly/2CppvEo

.

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน

การเกษตรเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

คลิก : https://bit.ly/2PQJGTU

.

คณะนิติศาสตร์

โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถ

ดีเด่นระดับนานาชาติ (ทีมชาติ)

คลิก : https://bit.ly/2CppvEo

.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถ

ดีเด่นระดับนานาชาติ (ทีมชาติ)

คลิก : https://bit.ly/2CppvEo

.

คณะศิลปกรรมศาสตร์

โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คลิก : https://bit.ly/2X9sWce

 

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post