fbpx

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์

 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์

วัสดุศาสตร์ (materials science) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยการอาศัยความรู้หลากหลายสาขาวิชาเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนรู้ เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ธรณีวิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เป็นการมุ่งเน้นการเรียนไปที่คุณสมบัติสำคัญของวัสดุในสภาวะที่เป็นของแข็ง เช่น โครงสร้าง ระดับอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุ คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำความร้อน คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ

คุณสมบัติรับสมัครนักศึกษาเบื้องต้น

 1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ข้อ 7
 2. GPAX 20%
 3. O-NET 30%
 4. GAT 10%
 5. PAT1 (คณิตศาสตร์) 10%
 6. PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%

เรียนกี่ปี

 • 4 ปี

จบแล้วได้วุฒิอะไร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (วัสดุศาสตร)
 • Bachelor of Science B.Sc. (Materials Science)

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • การผลิตและพัฒนาวัสดุใหม่ๆ สามารถประยุกต์ใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ
 • ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น โลหะและโลหะผสม เซรามิกและแก้ว พอลิเมอร์และสิ่งทอ รวมไปถึงวัสดุประกอบ (composite material) ประเภทต่าง ๆ

ค่าเทอมเท่าไหร่ ?

 • 17,300 /เทอม

เรียนกี่หน่วยกิต

 • รวมไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

จบแล้วทำงานอะไร

 • ฝ่ายผลิต (Production) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการผลิตและเครื่องจักร
 • ฝ่ายควบคุมการผลิต (QA) หาสาเหตุต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการผลิต โดยระบบควบคุมคุณภาพ และวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอ
 • ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ลดต้นทุนการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการซื้อ KNOW-HOW เช่น นักเคมีวิเคราะห์ นักเคมี เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
 • การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ ตลอดจนเป็นนักวิชาการ/นักวิจัยให้กับหน่วยงาน

เรียนที่ไหน

 • คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทความที่ต้องอ่านต่อ

อัพเดตข่าว TCAS ล่าสุด! อัพเดตข่าวรับสมัคร 63

เฮ้ย! จะทิ้งรอบพอร์ต อ่านนี้ก่อนค่อยว่ากัน

รวมกิจกรรมทำ Portfolio เก็บผลงานลงพอร์ตได้เลย

5 จุดพลาด กับระบบ TCAS ที่ DEK63 ไม่รู้ไม่ได้ !!

ไม่อยากพลาดทุกข่าวรับสมัคร วางแผนการสอบดูสถิติคะแนน และคำนวณคะแนนให้สอบติดชัวร์ ดาวน์โหลดแอพ TCASter ไว้เลย ดาวน์โหลดฟรี ! ทั้ง Android และ iOS

Chill Chills

Chill Chills

Related post