fbpx

สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว

 สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มศว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร

 1. หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
 2. ใช้ภาษาไทย เอกสารและตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 4. ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ เพียงสาขาวิชาเดียว

เรียนกี่ปี

 • 4 ปี

จบแล้วได้วุฒิอะไร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ)
 • Bachelor of Science B.Sc. (Food Innovation and Business)

เรียนเกี่ยวกับอะไร ?

 • วิชาเฉพาะด้านทางนวัตกรรมอาหารและการบริการอาหาร
 • ด้านธุรกิจ สามารถผลิตอาหารและบริการอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และดำเนินธุรกิจอาหารแบบรายย่อย
 • ได้เรียนรู้ทักษะปฏิบัติการ ผ่านกรณีศึกษาของภาคธุรกิจ และ
  การฝึกงาน

เรียนกี่หน่วยกิต

 • ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

จบแล้วทำงานอะไร

 • ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
 • ผู้จัดการบริษัทธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
 • นักขาย และนักการตลาดด้านธุรกิจอาหาร และธุรกิจการบริการอาหาร
 • นักออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการอาหารในหน่วยงานภาครัฐและ
  ภาคเอกชน
เรียนที่ไหน
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอบคุณข้อมูลจาก  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การเกษตร

Chill Chills

Chill Chills

Related post