fbpx

ทุุนไอทีลาดกระบัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ปี 63

 ทุุนไอทีลาดกระบัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ปี 63

หมดเขตรับสมัคร

 • รอบที่ 1 หมดเขต 29 พฤศจิกายน 62
 • รอบที่ 2 วันที่ 2 มกราคม 62 – 1 กุมพาพันธ์ 63
 • รอบที่ 3 วันที่ 2 มีนาคม 63 – 10 เมษายน 63

จำนวนทุน

 • ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น 12 ทุน/ปีการศึกษา
 • ทุนนักศึกษาผู้มีผลงานนวัตกรรม 10 ทุน/ปีการศึกษา
 • ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ 5 ทุน/ปีการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น
  1.1 เป็นผู้ศึกษาชัั้นม.6 หรือเทียบเท่า
  1.2 ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน กรณีสำเร็จการศึกษาใช้ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
  1.3 เป็นผู้เคยแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย และ National Linux Competition จัดโดยศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติโดยผ่านเข้ารอบชิบชนะเลิศ /เป็นนักเรียนที่เคยเข้าร่วมโครงงานเพื่อส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติโดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ /เป็นนักเรียนที่เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน สวทช. หรือ สกว. /ได้รับรางวัลการแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง /มีคะแนน Pat 1 และ Pat 2 ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน คะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี
  1.4 มีสัญชาติไทย แข็งแรงสมบูรณ์
  1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย
  1.6 ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันศึกษาใดๆ
  1.7 ไม่เคยถูกลงโทษจากการทุจริตการสอบ
  1.8 ไม่มีหนี้สิน
 2. ทุนนักศึกษาผู้มีผลงานนวัตกรรม
  2.1 เป็นผู้ศึกษาชัั้นม.6 หรือเทียบเท่า
  2.2 ได้ยื่นหรือรับอนุสิทธิบัตร หรือรางวัล รับดับชาติ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม /มีผลงานซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนวัตกรรม ที่สามารถใช้งานได้จริง
  2.3 มีสัญชาติไทย แข็งแรงสมบูรณ์
  2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย
  2.5 ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันศึกษาใดๆ
  2.6 ไม่เคยถูกลงโทษจากการทุจริตการสอบ
  2.7 ไม่มีหนี้สิน
 3. ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปาก
  3.1 เป็นผู้ศึกษาชัั้นม.6 หรือเทียบเท่า
  3.2 เคยอบรมค่าย 2 สอวน. สาขาคอมพิวเตอร์ /เป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.เข้าแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ในสาขาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ /สอบได้ลำดับ 1-45 ในการแข่งโอลิมปิกของ สอวน. ในสาขาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ /เป็นผู้ได้สิทธิ์ไม่ต้องสอบแข่งรอบ 1 หรือผ่านการคัดเลือกรอบ 1 และ 2 ในโอลิมปิก สสวท. ในสาขาคณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
  3.3 มีสัญชาติไทย
  3.4 มีความประพฤติเรียบร้อย
  3.5 ไม่เป็นผู้ถูกให้ออกจากสถาบันศึกษาใดๆ
  3.6 ไม่เคยถูกลงโทษจากการทุจริตการสอบ
  3.7 ไม่มีหนี้สิน
วิธีสมัครทุน
 • สามารถโหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ที่แนบ และยื่อเอกสารได้ที่งานบริการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เบอร์ 02-723-4937, 02-723-4943
ให้ทุนโดย
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อสอบถาม

 • งานบริการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เบอร์ 02-723-4937, 02-723-4943

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

Chill Chills

Chill Chills

Related post