fbpx

ทุนไอทีลาดกระบัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ปี 63

 ทุนไอทีลาดกระบัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ปี 63

หมดเขตรับสมัคร

 • รอบที่ 1 ถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 62
 • รอบที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม – 10 เมษายน 63
 • รอบที่ 3 วันที่ 4 – 30 พฤษภาคม 63

จำนวนทุน

 1. ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น
  1.1 ไม่เกิน 2 ทุน/ปีการศึกษา
  1.2 ได้รับการยกเลิกค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ของหลักสูตรนานาชาติที่เข้าศึกษา
  1.3 ระยะเวลาให้ทุนไม่เกิน 4 ปี มีการประเมินผลการเรียนทุกปีเพื่อการรับทุนต่อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ศึกษาหรืือจบการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
 2. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 หรือกรณีที่จบการศึกษาใช้ 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่าา 3.00
 3. ต้องมีผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  3.1 เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC และ NLC จัดโดนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  3.2 เป็นนักเรียนที่เคยจัดทำโครงงานเพื่อส่งเข้าประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC โดยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  3.3 เป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเด็กและเยาวชน ของสำนักงานกองทุนสนุนสนุนการวิจัย
  3.4 ได้รางวัลแข่งขันที่จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
  3.5 มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนทดสอบคณิตศาสตร์และอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเอกสารแนบ
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย
 5. ไม่ถูกให้ออกจากสถานศึกษาใดๆ
 6. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษจากการทุจริตการสอบทุกประเภท
 7. ไม่เป็นหนี้สิน
วิธีสมัครทุน
 • ดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นเอกสารการสมัครรับทุนได้ที่งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ให้ทุนโดย

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

ติดต่อสอบถาม

 • 02-723-4937 และ 02-723-4943

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> LINKs
เพจ >> LINKs

ขอบคุณข้อมูลจาก  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 

Chill Chills

Chill Chills

Related post