fbpx

เทียบเท่า ม.6 ก็สมัครได้! โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2563

 เทียบเท่า ม.6 ก็สมัครได้! โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ 2563

เป้าประสงค์

 • นักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่อยากเป็นครู
 • ภูมิลำเนาอยู่เขตตำบลที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
 • ฐานะครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 • เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนในชั้น ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50

นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและอยากเป็นครูเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนครูตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และกลับไปปฏิบัติงานในโรงเรียนลักษณะพิเศษสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ระดับตำบลตามภูมิลำเนาบ้านเกิดของผู้รับทุน

.

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผ่านกิจกรรมเสริมคุณภาพของนักศึกษา (Enrichment program) เช่น

 • ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ร่วมกับครูพี่เลี้ยง และทำงานร่วมกับชุมชน
 • เพิ่มเติมความรู้ด้านภาษา และ IT
 • เข้าร่วมเวทีวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เช่น PMCA Forum หรือ EDUCA
 • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาผู้รับทุนต่างสถาบัน
 • มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานในต่างประเทศ
 • ได้รับการสนับสนุน เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนในภูมิลำเนา

.

งบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้รับทุนเฉลี่ยทุนละ 160,000 บาท/ทุน/ปี

ประกอบด้วย

 • 40,000 บาท/ปี ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 2,000 บาท/เดือน ค่าที่พัก
 • 6,000 บาท/เดือน ค่าครองชีพ
 • 2,000 บาท/เดือน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น

ประกาศการรับสมัครเข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น : คลิก

เอกสารสำหรับผู้สมัคร ครูรัก(ษ์)ถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : คลิก

ขอบคุณข้อมูล : www.krurakthin.cmru.ac.th

.

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบ

ในระบบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลด App
> IOS – http://bit.ly/TCASterAppStore
> Android – http://bit.ly/TCASterGooglePlay

(อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามที่สถาบันประกาศ)
.

#DEK63 #TCAS63 #ครูรัก(ษ์)ถิ่น #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ครุศาสตร์ #วิชาการศึกษาปฐมวัย #ประถมศึกษา

Chill Chills

Chill Chills

Related post