fbpx

จบแล้วบรรจุทันที! โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี 2563 เปิดรับสมัครแล้ว

 จบแล้วบรรจุทันที! โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ม.ราชภัฏสุราษฏร์ธานี 2563 เปิดรับสมัครแล้ว

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล
 2. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยหลักในการผลิตและพัฒนาครูกับหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทางไปพร้อมกัน
 3. ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

.

คุณสมบัติ

1.มีสัญชาติไทย

2.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2562

3.อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะตามเกณฑ์ที่ กสศ. กำหนด

4.มีบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองและผู้ขอรับทุน มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2567 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัครตามที่สถาบันผลติและพัฒนาครูรุ่นใหม่กำหนด

4.1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยตำบลที่อยู่ในอำเภอต่อไปนี้

 • อำเภอสมุย ตำบลแม่น้ำ ตำบลอ่างทอง ตำบลหน้าเมือง ตำบลลิปะน้อย และตำบลมะเร็ด
 • อำเภอพะงัน ได้แก่ ตำบลบ้านใต้ และตำบลเกาะพะงัน
 • อำเภอไชยา ได้แก่ ตำบลปากหมาก
 • อำเภอท่าชนะ ได้แก่ ตำบลประสงค์
 • อำเภอเคียนซา ได้แก่ ตำบลบ้านเสด็จ
 • อำเภอเวียงสระ ได้แก่ ตำบลบ้านส้อง

4.2 จังหวัดกระบี่ ประกอบด้วยตำบลที่อยู่ในอำเภอต่อไปนี้

 • อำเภอเกาะลันตา ได้แก่ ตำบลเกาะลันตาใหญ่ ตำบลเกาะลันตาน้อย และตำบลศาลาด่าน
 • อำเภอเมืองกระบี่ ได้แก่ ตำบลคลองประสงค์

4.3 จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยตำบลที่อยู่ในอำเภอต่อไปนี้

 • อำเภอพะโต๊ะ ได้แก่ ตำบลปากทรง ตำบลพะโต๊ะ ตำบลปังหวาน ตำบลพระรักษ์
 • อำเภอสวี ได้แก่ ตำบลทุ่งระยะ และตำบลครน
 • อำเภอท่าแซะ ได้แก่ ตำบลรับร่อ
 • อำเภอทุ่งตะโก ได้แก่ ตำบลช่องไม้แก้ว

5.มีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50

6.มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู และมีความตั้งใจจะเป็นครูในพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นของตน

7.มีประสบการณ์ในการทำงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม

8.ไม่มีความประพฤติที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

9.ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

.

งบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา

 • ค่าธรรมเนียบการศึกษา จำนวน 40,000 บาท/คน/ปี*
 • ค่าหอพัก จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน*
 • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น จำนวน 2,000 บาท/คน/เดือน

* จ่ายตามจริงตามอัตราที่แต่ละสถาบันกำหนด แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด

.

เงื่อนไขการรับทุน

 1. เมื่อผู้รับทุนสำเร็จการศึกษาตามโครงการแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นท้องถิ่นภูมิลำเนาของตน ตามความต้องการของทางราชการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี
 2. กรณีที่ผู้รับทุนยุติการเรียน หรือเรียนไม่จบตามหลักสูตร โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้ทุนการศึกษาตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด
 3. กรณีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลไม่ครบตามกำหนดเวลา 6 ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาตามจำนวนที่รับไปทั้งหมด โดยปรับลดสัดส่วนลงตามระยะเวลาที่ปฏบัติราชการไปแล้ว
 4. กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ กสศ. จะเป็นผู้วนิจฉัย ชี้ขาด และคำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด

.

รายละเอียด กำหนดการ ช่องทาง สถานที่รับสมัคร จะแจ้งให้ทราบเร็ว ๆ นี้

หลักฐานหรือเอกสารประกอบการขอรับทุนที่แนบมาพร้อมใบสมัคร

 • ใบสมัคร
 • แบบการคัดกรองและการรับรองผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์จากระบบปัจจัยพื้นฐานของนักเรียนยากจนของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (Proxy Mean Test: PMT)
 • แบบการรับอรงผลการเรียนและความเหมาะสมของนักเรียน
 • ใบรายงานผลการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน/นักศึกษา พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 077913360, 0993043182, 0897275684, 0892969496

.

ดาวน์โหลด

.

ขอบคุณข้อมูล : http://www.sru.ac.th

.

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบ

ในระบบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลด App
> IOS – http://bit.ly/TCASterAppStore
> Android – http://bit.ly/TCASterGooglePlay

(อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามที่สถาบันประกาศ)
.

#DEK63 #TCAS63 #ครูรัก(ษ์)ถิ่น #มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี #ครุศาสตร์ #วิชาการศึกษาปฐมวัย

Chill Chills

Chill Chills

Related post